archif newyddion

 

Amy Briggs – Ennillydd Cystadleuaeth CLAPA (Cleft Lip and Palate Association)
Y dasg oedd dylunio llun “Superhero” gan ddefnyddio logo CLAPA. Derbyniodd y beirniaid yn Neintyddfa Preswylfa Llangefni dros 100 o ymgeiswyr a dewiswyd llun Amy Briggs fel yr un llwyddiannus! Roedd y beirniaid yn hoff iawn o ymgais Aimee Goddard hefyd! Mae’r ddwy yn ddisgyblion ym Mlwyddyn 6.
Derbyniodd Amy wobr o £10 am ei llwyddiant yn ogystal ag ennill £40 mewn tocyn llyfr i’r ysgol! Da iawn ti Amy!


 

Parti Unsain – Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2013

plant yn canu plant gyda medalau Mawr fu’r ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth hon!


Cafwyd siwrnai go bell i aros yn y gwesty yn Abertawe, a chodi’n gynnar iawn i ymladd drwy’r mwd a’r glaw i’r rhagbrawf ar y maes. Ond! Mi wnaeth y parti unsain gael llwyfan a bu’n rhaid i bawb redeg ar draws y maes i gyrraedd y llwyfan mewn pryd achos bod y rhagbrofion yn rhedeg braidd yn hwyr! Gobeithio i chi eu gweld nhw yn canu’n dda iawn ar y llwyfan a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ar ennill y 3ydd wobr! 3ydd drwy Gymru gyfan cofiwch!!


 

Miss Jones yn mynd yn Mrs Rhys!

mrs rhys a phlant mrs rhys gyda plant Dymunwyd pob lwc i Miss Jones (Babanod) ar ei diwrnod priodas gan y plant i gyd mewn gwasanaeth arbennig yn yr ysgol dydd Gwener cyn y gwyliau hanner tymor! Roedd pawb wedi bod yn brysur iawn yn creu cardiau arbennig iawn i Miss Jones a’i gwr Aled.


Cafodd y ddau ohonynt ddiwrnod godidog o braf i briodi a bydd lluniau o’r briodferch dlws iawn yn dod yn fuan!
Roedd y cardiau ar gael i bawb eu gweld yn ystod y brecwast priodas ac yn wir roedd pawb wedi dotio at fanylder y cardiau a’r gwaith caled!


Taith Gerdded
Cofiwch ddod a’ch arian taith gerdded i’r ysgol erbyn wythnos nesaf fan bellaf a diolch i bawb a gefnogodd!Ffair Haf
Cofiwch am y Ffair Haf 22 Mehefin – manylion i ddilyn! Mae Calendr gweithgareddau hefyd wedi ei ddiweddaru.Ysgol yn y papur!
Cafodd yr Ysgol ei cholofn ei hun yn y Chronicle yn ddiweddar!
Os y gwnaethoch fethu cael gafael ar gopi – mae copi i’w weld isod:

YSGOL LLANBEDRGOCH IN THE CHRONICLE
Gardening
Now in its second year, our poly-tunnel is thriving and we are hoping for a bumper crop of strawberries! The children own and look after the poly-tunnel, and they will be selling the fruit of their harvest during our school’s summer fair.

New additions the family!
Ysgol Llanbedrgoch welcomed two new additions to the school family this week, when we took delivery of two black feathered hens! They have been given the names Begw and Beti Bwt. We hope to be able to bake with their eggs very soon! Welcome Begw and Beti! We hope you will be eggstremely happy with us here!

Healthy Schools Scheme
The school were recently awarded the prestigious prize of Phase 5 of the Welsh Network Healthy Schools Scheme and Jessica and Leo of Yr 6 were presented with the prize during an award ceremony at Tre-Ysgawen Hall, Llangefni. The whole school has worked hard to achieve this accolade and all are very pleased with our progress through the Phases in the scheme.

Urdd Eisteddfod
We wish the unison party every success in the Urdd Eisteddfod which will be held during Whitsun week in Pembrokeshire.

Conway Centre, Llanfairpwll

girls The Junior Classes visited the Conway Centre recently and enjoyed a full day of activities including creating a bivouac shelter. A wonderful fulfilling day – but all were very tired by the end!!!

 


 

dosbarth meithrin
dosbarth y cyfnod sylfaen
Dosbarth Meithrin
Dosbarth Y Cyfnod Sylfaen

 

 

Adroddiad ar Ysgol Gynradd Llanbedrgoch - cyhoeddwyd18:01:13
Mae perfformiad cyfredol yr ysgol yn dda oherwydd .... mwy

 

 

Ffair Nadolig
Bydd Cymdeithas Rieni a Chyfeillion yr ysgol yn cynnal Ffair Nadolig nos Wener 7 Rhagfyr 2012. Cefnogwch os gwelwch yn dda! Holl stondinau arferol heb anghofio Grotto Arbennig Sion Corn wrth gwrs!Sioe Nadolig y Plant
Bydd y disgyblion yn cyflwyno eu Sioe Nadolig eleni Rhagfyr 19 & 20. Dewch yn llu i gael gwledd o ganu, dawnsio a pherfformio! Bydd rhagor o fanylion i ddilyn yn fuan.


 

Plant Mewn Angen

children children
   
children
teachers

 

Cafodd y plant ddiwrnod wrth eu boddau yn codi arian at Plant Mewn Angen ddydd Gwener 16 Tachwedd 2012. Daeth pawb i'r ysgol yn eu pyjamas ac mi gawson nhw ddisgo a pharti ddiwedd y pnawn! Mi wnaethon nhw godi swm anrhydeddus iawn o £53.00 i'r achos!


 

Gala Nofio Caergybi

jac Bu Jac Llewelyn Hughes, Bl 6 yn cymryd rhan yng Ngala Nofio Caergybi dros y penwythnos. Llwyddodd Jac i ennill dwy fedal arian (perfformiad gorau yn ei adran a broga, ac un efydd (medli unigol). Bydd Jac yn cystadlu yng Ngala'r Urdd yn fuan! Llongyfarchiadau mawr iti ar dy lwyddiant Jac.

 


 

Arolwg Estyn
Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod yr Arolwg.

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd