Cliciwch ar y pennawd i gael y wybodaeth:

 

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) yw prif ddull Llywodraeth Cymru o gefnogi ysgolion wrth leihau effaith cefndir difreintiedig ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim (PYD) neu sy’n Blant Mewn Gofal (PMG).

Bwriad y GDD yw goresgyn rhwystrau ychwanegol mae rhai disgyblion yn eu hwynebu sy’n eu hatal rhag cyflawni cystal â’u cyfoedion, beth bynnag y bo eu gallu.

Dyraniad GDD 2017-18

£1,150

Mae'r ysgol yn derbyn grant GDD gan y Llywodraeth. Gwneir ddefnydd o'r grant i gefnogi dysgu o fewn y dosbarth a thu allan i'r dosbarth.

siarad

Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Llanbedrgoch


Mae Ysgol Llanbedrgoch, fel pob ysgol arall yn dilyn Polisi Iaith
Awdurdod Addysg Ynys Môn, drwy fod yn ysgol ddwyieithog ac iddi’r nod o sicrhau bod ei holl ddisgyblion yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys oed-berthansol.

 

IAITH YR YSGOL
Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. Cymraeg yw’r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion ac yng ngweinyddiaeth yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn y naill iaith a’r llall.

Y CWRICWLWM
Mae pob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw’r prif gyfrwng addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 ac mae o leiaf 70% o’r
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff Saesneg ei gyflwyno yn ffurfiol fel pwnc yng Nghyfnod Allweddol 2 a chaiff ei addysgu drwy gyfrwng y Saesneg, ac mae’n bosibl y defnyddir Saesneg hefyd ar gyfer rai agweddau ar rai pynciau

DEILLIANNAU
Fel rheol disgwylir y bydd disgyblion, waeth beth fo iaith y cartref, yn
trosglwyddo yn rhwydd i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg uwchradd ac erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 byddant wedi cyrraedd safon yn y Saesneg sy’n cyfateb i’r safon y mae
disgyblion mewn ysgol cyfrwng pennaf Saeneg yn ei gyrraedd.

 

 
BORE
PRYNHAWN
ORIAU DYSGU
MEITHRIN
08:55 - 11:00
2 awr y dydd & 10 awr yr wythnos
BABANOD
08:55 - 12:00
1:00 - 3:15
4 1/2 awr y dydd & 22 1/2 o oriau yr wythnos
IAU
08:55 - 12:00
1:00 - 3:30
4 ¾ awr y dydd a 23 ¾ oriau yr wythnos

 

computer

CYRRAEDD A GADAEL

Gofynnwn i rieni sy’n danfon eu plant i’r ysgol mewn ceir, gymryd pwyll a gofal wrth droi a pharcio tu allan i’r ysgol. Ni ddylid parcio o flaen y brif giat ar y llinellau melyn.


Ni chaniateir i rieni yrru car ar y buarth ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnod ysgol. Disgwylir i rieni a phlant ddefnyddio’r giât fach ar bob achlysur.
Defnyddir y drws sydd yng nghefn yr ysgol ben bore, yna wedi i’r plant ddod i mewn fe gloir y drws.

Cyrraedd yn hwyr
Rhaid dod i’r Brif Fynedfa a chanu’r gloch os yn hwyr neu ar unrhyw adeg arall yn ystod y dydd.

Gadael yr ysgol
Bydd ADRAN Y BABANOD yn gadael yr ysgol drwy’r drws sydd yng nghefn yr ysgol. Gofynnir i’r rhieni ymgynnull wrth y drws cefn i dderbyn eu plant am 3:15p.m. Hebryngir y plant hynaf at y giât fach gan eu hathro.

Disgwylir i bob plentyn adael yr ysgol drwy’r giât fach—nid drwy’r cae dros y gamfa. Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol ar ei ben ei hun heb fod trefniant wedi ei wneud efo’r Pennaeth o flaen llaw. Os bydd newid yn y trefniant i nôl eich plentyn gan berson arall/gwahanol, rhaid hysbysu’r athrawes dosbarth / Pennaeth.

Mae presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol yn hanfodol os yw plentyn am wneud y cynnydd gorau posib, a’ch cyfrifoldeb chi fel rhieni yw sicrhau hynny yn ôl deddf gwlad.

Dylech gysylltu â’r ysgol yn syth unai dros y ffôn, drwy e-bost neu lythyr ar fore cyntaf yr absenoldeb i egluro’r rheswm.

Yr ysgol un unig, yng ngoleuni’r gyfraith a all gymeradwyo absenoldeb disgybl o’r ysgol. Mae absenoldebau yn cael eu gosod mewn dau gategori:
Absenoldeb gydag Awdurdod
Enghraifft—salwch, ymweliad meddygol neu ddeintyddol
Absenoldeb heb Awdurdod
Enghraifft—siopa ar ddiwrnod ysgol, trip yn ystod yr wythnos, ymweld â theulu neu ffrindiau, hwyr

NODER - Byddd disgyblion sydd yn hwyr yn rheolaidd yn cael eu cofrestru fel HWYR ac wedi cau y gofrestr byddant yn cael eu nodi yn absennol am y sesiwn.

GWYLIAU YN YSTOD Y TYMOR YSGOL
Mae’r Corff Llywodraethu yn annog rhieni i ystyried yn ofalus iawn cyn trefnu gwyliau yn ystod y tymor ysgol gan ei fod yn ffaith hysbys fod absenoldeb yn amharu ar ddatblygiad a chynnydd plentyn. Mae’n hawl statudol i bob plentyn gael addysg ddyddiol ac felly yn gyfrifoldeb rhieni i ofalu bod y plentyn yn yr ysgol cymaint â phosib.

Os ydych yn bwriadu trefnu gwyliau teuluol arbennig yn ystod y tymor dylid cysylltu â’r Pennaeth er mwyn llenwi ffurflen bwrpasol. Fe all y Pennaeth awdurdodi hyd at 10 niwrnod o absenoldeb wedi rhoi ystyriaeth i bresenoldeb arferol y disgybl. Nid yw dyddiau penwythnos estynedig yn wyliau teuluol arbennig.

Ni awdurdodir mwy na 10 niwrnod y flwyddyn o wyliau teuluol, mae hyn yn ddibynol

 

DATA PRESENOLDEB


Ar ddiwedd y flwyddyn adroddir i rieni ar bresenoldeb eu plant gan nodi achosion o absenoldeb gydag a heb awdurdod. Cyhoeddir ystadegau presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn yn Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni. Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn y safonau uchel o bresenoldeb. A bydd llywodraethwyr yn gosod targed presenoldeb yn flynyddol sydd yn herio’r ysgol i gadw’r safonau sy’n bodoli hyd yma.

Mae gan yr Ysgol bolisi cynhwysfawr ar Iechyd a Diogelwch.

Rhestrir y prif nodweddion isod:
Caiff y drysau eu cloi ar ddechrau’r diwrnod addysgol—dylai pob ymwelydd ganu’r gloch yn y drws ffrynt i gael mynediad i’r ysgol.

Mae staff arbennig wedi eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf, ac mae adnoddau digonol yn yr ysgol ar gyfer cymorth cyntaf. Cedwir nodyn o bob damwain sy’n digwydd yn yr ysgol, a petai’r ddamwain yn un fwy difrifol yna buasem yn cysylltu â’r rhiant/gwarchodwr yn syth.

Disgwylir i rieni/gwarcheidwaid hysbysu’r ysgol o unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eu plentyn e.e. asthma, epilepsi, alergedd. Bydd yr ysgol, gyda chymorth y nyrs ysgol yn llunio cynllun meddygol/personol ar ei gyfer/chyfer.

Nid yw’r Awdurdod Iechyd yn cymeradwyo rhoi moddion i ddisgyblion yn yr ysgol. Os yw hyn yn angenrheidiol dylid
cysylltu â’r Pennaeth.

Mae’r ysgol yn asesu risg pob gweithgaredd ac ymweliad i sicrhau diogelwch y disgyblion a’r staff.

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol. Er nad oes gorfodaeth ar blentyn i’w gwisgo, teimlwn fod gwisg yn meithrin balchder tuag at yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.

Bechgyn
Merched
Crys/Crys Polo glas golau
Crys/Crys Polo glas golau
Siwmper glas nefi
Siwmper / cardigan glas nefi
Trowsus llwyd tywyll / du
Trowsus / sgert llwyd tywyll / du
Trowsus byr i’r haf
Ffrog haf siec glas a gwyn / pique glas nefi


Gellir archebu dillad gyda logo’r ysgol arnynt drwy’r ysgol gan gynnwys crys T addysg gorfforol. Anfonir ffurflenni allan ar ddechrau tymor yr haf. Pwysleisir yr angen i roi enw ar bob dilledyn.

GWISG ADDYSG GORFFOROL & NOFIO

Disgwylir i bob plentyn fod a gwisg addysg gorfforol addas ar gyfer y gwersi. Cofied bod angen gwisg gynhesach yn y gaeaf. Ceir amserlen gwersi addysg gorfforol gan yr athrawes ddosbarth.

Gwers gymnasteg / Dawns tu mewn

Crys T glas golau efo logo’r ysgol
Siorts glas/nefi
Dim trainers

 

Gwers chwaraeon allan

Crys T glas golau efo logo’r ysgol
Crys chwys / siaced
Siorts / Joggers
Trainers / Esgidiau Peldroed

Ar gyfer gwersi Nofio ym Mhlas Arthur rhaid i bob plentyn fod â gwisg nofio addas, un darn i’r marched. Disgwylir i bob plentyn fynychu’r gwersi - mae dysgu bod yn hyderus yn y dŵr yn bwysig iawn.

CLWB BRECWAST

brecwast

Cynhelir y Clwb yn rhad ac am ddim bob bore rhwng 8:15 a 8:45.

Mae’n hanfodol i gofrestru ar gyfer y clwb a chysylltwch â’r ysgol am fanylion pellach.

 

CINIO

Cwmni EDEN Foods sydd yn gyfrifol am ddarparu prydau canol dydd yn yr ysgol. Pris cinio yw £1.90 y dydd ac fe roddir rhybudd rhesymol i rieni am unrhyw newid yn y prisiau.

Gofynnir i rieni dalu yn gyson a phrydlon ar ddiwrnod cyntaf yr wythnos gan anfon yr arian mewn amlen ac enw eich plentyn yn glir arno. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i CYNGOR SIR YNYS MON. Gellir cael ffurflen hawlio cinio am ddim gan y swyddog gweinyddol neu’r Pennaeth. Gellir trefnu cymorth yn ddiffwdan a chedwir cyfrinachedd ym mhob achos.

 

PECYN BWYD
Anogir rhieni i sicrhau fod y pecyn yn cynnwys bwydydd maethlon. Cofiwch ein bod yn Ysgol Iach ac yn hyrwyddo
dewisiadau iach.

 

BYRBRYD AMSER EGWYL

Mae pob plentyn Meithrin ac yn nosbarth y Babanod yn derbyn llefrith am ddim yn ddyddiol. Mae dŵr ar gael yn y dosbarth yn ystod y dydd. Mae peiriant dŵr yn yr ysgol i’r plant lenwi potel ar unrhyw adeg.

Cyfrifoldeb y rhiant yw darparu potel, ei labelu a sicrhau ei fod yn cael ei lanhau/adnewyddu yn rheolaidd.

 

SIOP FFRWYTHAU

ffrwythau

Am bris rhesymol iawn o 20c y dydd gall eich plentyn gael dewis ei ffrwyth yn ddyddiol.

 

Gall eich plentyn ddod a ffrwyth o’r cartref i’w fwyta yn ystod yr egwyl ond ni chaniateir creision, melysion na siocled.


 

AMCANION

Yn yr ysgol hon anelwn at ddarparu addysg gytbwys a fydd yn galluogi’r plant i gymryd eu lle rhyw ddydd yn y gymdeithas y maent yn tyfu ynddi. Ceisiwn ddatblygu potensial pob unigolyn i’r eithaf a rhoi iddo’r arfau angenrheidiol gogyfer a’r dyfodol.

Amcan yr ysgol hon yw rhoi profiadau gorau posibl i’r plant, er mwyn sicrhau datblygiad yn y sgiliau sylfaenol ac er mwyn paratoi’r plant ar gyfer byw a chymdeithasu yn y byd cyfoes.

 

GOFAL
Mae ymddygiad da yn gwbl angenrheidiol os yw’r ysgol am gyflawni ei phwrpas, sef datblygu twf cymdeithasol ac addysgol pob plentyn.

Rhoddir plentyn yng ngofal ei athro/athrawes ddosbarth ond ceisia’r staff cyfan ymorol am les yr holl ddisgyblion. Mae’r ysgol hon yn anog plant i fod yn hunan-ddisgybledig, yn gyfrifol, yn feddylgar ac i ddangos parch tuag at eu hunain ac eraill.

Hyderwn y cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.

Gofynnir i chi fel rhieni a ninnau fel athrawon arwyddo y Cytundeb Ysgol a’r Cartref a fydd yn selio y bartneriaeth sydd rhyngom i sicrhau y ddarpariaeth orau i’ch plentyn.

 

cytundeb

Y CYFNOD SYLFAEN 3 - 7 OED

plentyn

Prif amcan y Cyfnod Sylfaen yw datblygu plant i fod yn ddysgwyr annibynnol a chanddynt ddealltwriaeth o’r syniadau am sut i ddysgu.

Mae’n bwysig fod plant yn caffael y sgil yma er mwyn datblygu ymhellach. Mae amgylchedd y Cyfnod Sylfaen yn hybu sgiliau darganfod ac annibyniaeth.

Mae 6 maes dysgu wedi eu pennu i’r cwricwlwm statudol ar gyfer plant 3 i 7.
Y meysydd dysgu yw:
 Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
 Sgiliau iaith, llythrenedd a chyfathrebu
 Datblygiad mathemategol
 Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
 Datblygiad corfforol
 Datblygiad creadigol


Mae’r themâu yn drawsgwricwlaidd ac yn rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau sydd yn efelychu bywyd bob dydd.

 

 

CYFNOD ALLWEDDOL 2
7 - 11 OED


daearyddiaeth

Mae’r cwricwlwm yn gyfoes ac yn ysgogi pob dysgwr. Mae cynnwys y fframwaith sgiliau a’r pynciau wedi cael eu diwygio i greu cwricwlwm cyfoethog a fydd yn ysgogi a diwallu anghenion pob dysgwr unigol, a’u paratoi ar gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain.


Dyma rai o’r diwygiadau hynny:
 rhoddir pwyslais ar astudio’r
 cyfryngau a thestunau delweddau symudol
 disgwylir i bob dysgwr fod yn gwbl hyderus wrth ddefnyddio iaith a rhif erbyn blwyddyn 6
 rhoi ystyriaeth i entrepreneuriaeth yn rhan o’r ystod astudio mewn gyrfaoedd a byd gwaith yn yr unfed ganrif ar hugain
 pwyslais ar ddinasyddiaeth weithredol fel un o themâu addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh)
 pwyslais ar ddatblgu cynaladwyaeth a dinasyddiaeth fyd-eang mewn ABCh, daearyddiaeth a gwyddoniaeth.

CÔD YMARFER
Mae'r ysgol yn gwbl ymwybodol o'i chyfrifoldeb i ddarparu ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion ychwanegol yn unol â gofynion Deddf Addysg 1993.

Mae gan yr ysgol Bolisi Anghenion Arbennig sydd yn seiliedig ar ofynion deddfwriaethol a Chanllawiau Gweithredu Awdurdod Addysg Sir Fon.

Y Pennaeth sydd â chyfrifoldeb terfynnol dros y polisi a Miss Sioned W Jones yw Cydlynydd Addysg Ychwanegol yr ysgol. Mae aelod o Gorff Llywodraethu’r ysgol yn cael ei enwebu i oruchwylio’r ddarpariaeth.

Rhoddir plant y mae ganddynt anghenion arbennig ar Gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol. Yn ôl dwyster eu hangen fe roddir disgyblion ar ystod o gamau. Bydd y ddarpariaeth wahanol a wneir ar eu cyfer yn amrywio o gymorth yn y dosbarth; cymorth unigol neu grwp bach tu allan i’r dosbarth; cyngor gan y Seicolegydd Addysg; cymorth arbenigol a ddarperir gan yr Awdurdod Addysg yn yr ysgol neu leoliad mewn uned oddi ar safle’r ysol. Bydd pob darpariaeth a wneir yn cael ei drafod a’i gytuno gyda’r rhieni cyn ei weithredu.

Ystyriwn fod cysylltiad agos â rhieni yn bwysig iawn yn yr achosion hyn ac ymdrechir i sicrhau partneriaeth weithio agos. Trafodir natur yr anawsterau, manylir ar y ddarpariaeth ar gyfer y plentyn a gwahoddir rhieni i'r ysgol i drafod y cynnydd a'r ffordd ymlaen. Penodir un aelod o'r Corff Llywodraethu i oruchwylio'r ddarpariaeth.

Gellir gweld y polisi yn yr ysgol.

ADDYSG GYNHWYSOL
Ar sail angen, y byddai Llywodraethwyr yr ysgol yn trafod anghenion mynediad gyda’r Awdurdod Addysg. Mae yna gynllun mynediad i’r ysgol mewn bodolaeth ac fe wneir pob ymdrech posibl i sicrhau fod plant ac anableddau yn cael mynediad llawn i addysg gyflawn yn yr ysgol.

 

ASESU
Yn ychwanegol i’r asesu parhaus a wneir gan yr athrawon, ac yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol — asesir y disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 7 oed ac ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 yn 11 oed.

ADRODD YN ÔL

Cynhelir cyfarfodydd rhieni yn dymhorol yn ystod y flwyddyn ysgol. Trefnir y cyfarfod cyntaf i roi cyfle i rieni drafod sut mae eu plentyn yn setlo i mewn i’r flwyddyn newydd ac yn ymateb i’r targedau personol a osodwyd. Hefyd bydd cyfle i drafod unrhyw fater sy’n peri pryder.


Ym mis Chwefror gwahoddir rhieni i weld ac i drafod gwaith yr hanner cyntaf y flwyddyn. Ar ddiwedd y flwyddyn addysgol anfonir Adroddiadau Blynyddol i bob cartref ynghyd â gwahoddiad i rieni ddod i'r ysgol i drafod ei gynnwys ac i adolygu gwaith a chynnydd y flwyddyn.


Ar wahân i'r cyfarfodydd ffurfiol hyn croesewir rhieni os dymunent i wneud trefniadau i drafod cynnydd a lles eu plant - gofynnir i chwi wneud trefniadau gyda'r Pennaeth o flaen llaw. Yn wir, pwysleisir fod drws yr ysgol ar agor i rieni bob dydd o'r flwyddyn addysgol.


nofio Yn ychwanegol i’r rhaglen o weithgareddau oddi fewn i’r Cwricwlwm Cenedlaethol, mae’r ysgol yn sicrhau bod y disgyblion yn cael mynediad i nifer o brofiadau eraill ym maes chwaraeon.


Mae cynllun Campau’r Ddraig yn cynnig cyfleoedd i’r plant mewn nifer o weithgareddau megis athletau a thennis.

Mae’r disgyblion yn cael cyfle i gael gwersi golff yn lleol yng Nghlwb Golff Storws Wen.

Mae cwrs cyfeiriannu wedi ei greu yn benodol ar gyfer tir yr ysgol, a chaiff y plant gyfle i fagu sgiliau darllen map a gwaith awyr agored o’i gwblhau.

Byddant hefyd yn cynrychioli’r ysgol mewn twrnameintiau pêl droed, rygbi, athletau, rhedeg traws gwlad a nofio drwy’r Urdd neu Gynllun Campau’r Ddraig.

Cynhelir mabolgampau’r ysgol ar ddiwedd tymor yr Haf a gwahoddir rhieni i’r diwrnod pwysig hwn yng Nghalendr yr Ysgol.

Caiff disgyblion yr Adran Iau gyfle hefyd i fagu sgiliau awyr agored pan yn ymweld â Chanolfan Awyr Agored Conway, Llanfairpwll yn ogystal â Chanolfan yr Urdd yng Nglanllyn.

Rydym yn adolygu'r cynnwys hwn ar hyn o bryd. Gwybodaeth newydd i ddilyn yn fuan ...

 

PARTNERIAETH

Mae cyd-weithrediad agos rhwng yr ysgol a'r cartref yn hanfodol os ydym am sicrhau fod plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial. Anogwn rieni i ymddiddori yn addysg eu plentyn a chefnogi'r ysgol yn ei gwaith dyddiol a'i gweithgareddau cyhoeddus.

Croesewir rhieni i wasanaethau a chyngherddau ysgol, ac i weithgareddau a chyfarfodydd a drefnir gan Gymdeithas Rhieni a Chyfeillion yr ysgol. Bydd yr ysgol yn sicrhau fod rhieni yn cael gwybod mewn da bryd am ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr yr ysgol. Defnyddir system neges testun Teachers2Parents i atgoffa o unrhyw newid munud olaf mewn trefniadau.

Gofynnwn i rieni roi gwybodaeth lawn inni am eu plentyn ac i’n hysbysu o unrhyw newid mewn amgylchiadau. Cofiwch roi gwybod yn syth am unrhyw newid cyfeiriad neu rif ffon fel y gallwn ei ddiweddaru ar y system.


Pan ymuna plentyn 3 oed â’r ysgol bydd rhieni yn cael y cyfle i gyfrannu gwybodaeth am bersonoliaeth, sgiliau, diddordebau a hoffterau eu plentyn yn y llyfryn Camau Cyntaf. Bydd hwn yn sylfaen i gychwyn y berthynas ysgol/ cartref.

Pan fydd y plentyn yn cychwyn yn yr ysgol yn llawn amser bydd asesiad unigol yn cael ei gwblhau a bydd canfyddiadau yn cael eu rhannu gyda rhieni mewn cyfarfod a’r athrawes ddosbarth.

Mae’n bolisi gan yr ysgol i osod gwaith cartref.

pensiliau

Gall hyn olygu gorffen gwaith dosbarth, cwblhau tasg benodol, chwilio am wybodaeth, holi aelodau’r teulu, gwaith dysgu e.e. tablau lluosi, geiriau ar gyfer prawf sillafu.


Mae darllen yn waith cartref y dylid ei wneud yn ddyddiol. Gobeithiwn y bydd rhieni yn gwneud defnydd llawn o'r llyfryn Cofnodion Darllen.


Gall rhieni helpu mewn sawl ffordd arall e.e.
 trafod y diwrnod ysgol / y byd o’ch cwmpas
 ymarfer cyfrif / dysgu tablau lluosi
 helpu i ddysgu ar gyfer profion sillafu/tablau
 helpu i gasglu gwybodaeth o lyfrau
 darllen dros waith ysgrifenedig
 ymarfer sgiliau arbennig sy’n peri trafferth


Croesewir rhieni i drafod gwaith cartref â'r athro/athrawes dosbarth os oes anawsterau o unrhyw fath yn codi.

POLISÏAU
Mae copi cyflawn o holl bolisïau Llywodraethol yr ysgol i’w gweld drwy gais i’r Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr. Adolygir ac adnewyddir y polisïau yn rheolaidd gan y Corff Llywodraethu.

POLISI BWLIO
Mae hawl sylfaenol gan holl aelodau’r ysgol i gael eu parchu gan bawb ac i brofi bywyd hapus yn yr ysgol. Mae unrhyw fath o fwlio yn annerbyniol. Bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau nad ydy bwlio yn digwydd.


POLISI CYFLE CYFARTAL
Prif athroniaeth ac amcan yr ysgol yw bod gonestrwydd, urddas a gwerth pob unigolyn yn holl bwysig. Ymdrechir i roi cyfle cyfartal i bob disgybl ar bob achlysur heb wahaniaethu ar sail rhyw, crefydd, lliw, iaith nac anabledd.

POLISI ADDYSG RHYW & PHERTHNASEDD

teulu Cyflwynir addysg rhyw a pherthnasedd i bob plentyn yn unol â’i oed a’i allu i dderbyn a dirnad e.e. bydd y plant ieuengaf yn dysgu enwau priodol am rannau’r corff ac yn gallu adnabod cyffwrdd priodol ac amhriodol.


Gwerthfawrogir yr angen am driniaeth ofalus a sensitif. Darperir rhaglen Addysg Rhyw lawnach i ddisgyblion Blwyddyn 6 a gyflwynir gan y nyrs ysgol. Gwahoddir rhieni os dymunent i weld y polisi ac i drafod y ddarpariaeth
ymlaen llaw. Mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plant yn ôl o’r cyfan neu ran o’r addysg rhyw a ddarperir.


CYFLEUSTERAU

Mae 3 set o doiledau yn yr ysgol ar gyfer y disgyblion. Mae gan y disgyblion fynediad atynt trwy gydol y dydd. Mae un set o doiledau pwrpasol (x 3ciwbicl) a sinciau ymolchi dwylo wedi ei lleoli oddi ar ystafell ddosbarth y Cyfnod Sylfaen. Mae’r toiledau yma yn newydd ers 2009 ac yn ddeniadol a phwrpasol at oedran y disgyblion.
Mae hylif sebon ynddynt a thywelion llaw.

Mae 2 set o doiledau wedi eu lleoli oddi ar y cyntedd cotiau: toiledau i’r bechgyn iau (x 3 wrinal ac x 1 ciwbicl a 2 sinc) a thoiledau i’r genethod iau (x2 ciwbicl a 3 sinc).

Mae ynddynt hylif sebon a pheiriannau sychu dwylo.

Mae toiled y staff yn cynnwys darpariaeth ar gyfer toiledau plentyn anabl. Glanhwr yr ysgol sy’n gyfrifol am ofalu am y toiledau. Caiff y toiledau eu glanhau yn ddyddiol a’u hadnewyddu gyda chyflenwad o bapur toiled sebon a thywelion sychu.


CYNLLUN YSGOL IACH
Mae Ysgol Llanbedrgoch yn rhan o’r prosiect Cynllun Ysgolion Iach Rhwydwaith Cymru. O dan y cynllun mae’r ysgol yn hyrwyddo a diogelu iechyd corfforol, meddyliol, cymdeithasol a lles ei chymuned. Mae’r ysgol bellach wedi cyrraedd Cam 4 y cynllun ac o hyn ymlaen yn gweithio i gadw’r safonau a gyflawnwyd gan edrych i weithio gyda mwy o fanylder ar Gam 5.


YSGOL WERDD AC ECO
Drwy’r cynllun hwn rhoddir cyfleoedd i’r disgyblion sylweddoli pwysigrwydd cadwraeth, ailgylchu ac arbed ynni.

 

MASNACH DEG
Mae’r ysgol yn Ysgol Masnach Deg a chaiff gwerthoedd arbennig y blaengaredd hwn eu hybu yn gyhoeddus mewn digwyddiadau ysgol ac o fewn gweithgareddau dosbarth.

 

ELUSENNAU
Mae’r ysgol gyfan yn falch iawn o fod wedi codi arian sylweddol i nifer o elusennau gwahanol. Mae’n codi ymwybyddiaeth y plant o achosion byd eang a hefyd yn eu gwneud yn ymwybodol o broblemau sy’n agosach i adref. Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn ei llwyddiant o gynnal gweithgared-dau allgyrsiol i godi arian.

 

 

GWEITHGAREDDAU


O bryd i’w gilydd bydd yr ysgol yn trefnu gweithgareddau allgyrsiol, megis cyngherddau gyda’r nos, ymarferion ar eu cyfer, ymarferion pêl droed a phêl rwyd. Gobeithia’r ysgol y caiff gefnogaeth a chyd-weithrediad y rhieni
gydag unrhyw weithgaredd ychwanegol a drefnir. Gofynnir i rieni sicrhau eu bod yn trefnu i hebrwng y plant gartref ar ddiwedd y gweithgaredd.

 

YR URDD


urddY mae yma adran ysgol o’r Urdd sy’n cyfarfod tua dair neu bedair gwaith y tymor. Trefnir amrywiol weithgareddau ar gyfer yr aelodau megis disgo, noson ffilm, noson celf ac ati.

Ym misoedd yr haf bydd Blwyddyn 5 a 6 yn cael cyfle i fynd i aros i’r gwersyll gwyliau unai yng Nglanllyn neu Langrannog.

Mae cyfle hefyd i’r aelodau hyn gystadlu yn amrywiol gys-tadleuthau chwaraeon yr Urdd.
Plant blynyddoedd 1-6 sy’n cael ymaelodi.

CODI TÂL AM WEITHGAREDDEAU
Egwyddor sylfaenol Deddf Addysg 1988 oedd y dylai gweithgareddau addysgol fod yn ddi-dâl i bob disgybl. Serch hynny mae gan yr ysgol hawl statudol i ofyn i rieni gyfrannu tuag at gostau gyda'r ddealltwriaeth na fydd unrhyw blentyn yn dioddef anfantais os yw ei rieni yn anabl neu'n anfodlon i gyfrannu.

Codir tâl ar blant am wersi nofio i gyfarfod â'r gost cludiant i Blas Arthur.

Dynodir y swm blynyddol gogyfer â gwersi offerynnol gan y Gwasanaeth Offerynnol. Gofynnir i rieni am gyfraniad i gyfarfod â’r gost lawn.

 

Rydym yn adolygu'r cynnwys hwn ar hyn o bryd. Gwybodaeth newydd i ddilyn yn fuan ...

 

Y GYMDEITHAS

Mae’r ysgol yn ffodus iawn hefyd o gael cymdeithas o rieni a chyfeillion sy’n gweithio’n egnïol i drefnu gweithgareddau codi arian i’r plant megis Ffair Nadolig, Ffair Haf, Taith Gerdded, Bingo a Disgo.

Defnyddir yr arian i sicrhau adnoddau i’r ysgol.

Mawr obeithiwn y bydd rhieni yn parhau i gefnogi gwaith gwerthfawr ein Cymdeithas Rieni a Chyfeillion.

Bydd y Gymdeithas Rieni yn cynnal eu cyfarfod cyntaf yn gynnar yn y flwyddyn ysgol. Cymrwch y cyfle i fod yn rhan o’r gweithgarwch pwysig yma i gefnogi’r ysgol ac addysg eich plentyn.

 

 

 

CWYNION YN YMWNEUD Â:
Cwricwlwm
Addoliad
Derbyniadau
Gwahardd Plant

 

Mae'r Awdurdod Addysg Leol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, dan Adran 23 o Ddeddf Diwygio Addysg 1980, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae cyrff llywodraethu'r ysgolion a'r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae'r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Darperir copi'n rhad ac am ddim i unrhyw rieni sy'n dymuno gwneud cwyn dan y trefniadau hyn, a gall yr Awdurdod ddarparu copi mewn iaith heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg os bydd hynny'n angenrheidiol.

Pwysleisir, fodd bynnag, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda'r Pennaeth. Hwn yw'r cam rhesymol cyntaf, a bydd y Corff Llywodraethu'n disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno'r gwyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.

Dylid cysylltu â'r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda'r Pennaeth.

Cwyn gan Riant, Disgybl, Aelod o’r Gymuned am yr Ysgol, Unrhyw Adnodd, neu’r Gwasanaeth a Ddarperir Ganddi

Mae Corff Llywodraethu wedi sefydlu gweithdrefnau clir (Deddf Addysg 2002) i ddelio â’r math uchod o gwynion.
Gweler Ychwanegiad A am fanylion o sut y byddwn yn delio ag unrhyw bryderon neu gwynion.

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd