Gwybodaeth i ddilyn...

Gwybodaeth i ddilyn...

Newyddion Tymor yr Hydref

Gwersi beicio - Y tymor yma mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi cymryd rhan mewn gwersi beicio. Roedd y gwersi yn rhoi gwybodaeth i ddisgyblion ynglyn a sut i fod yn ddiogel wrth reidio beic yn enwedig gan deithio ar y lon ac yn datblygu eu sgiliau beicio.

Gwasanaethau - Mae disgyblion yr ysgol wedi paratoi Gwasanaeth Diolchgarwch a Gwasanaeth Coffa ar gyfer eu teuluoedd yn rhoi gwybodaeth ac yn arddangos eu gwaith yn ymwneud a'r themau.

Taith Addysgol - Gan fod disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn astudio'r themau 'Byd nad yw'n bod' trefnwyd trip i Lerpwl i ymweld ag amgueddfeudd megis Amgueddfa y Byd ac Amgueddfa Lerpwl.

Newyddion Tymor yr Haf

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur iawn unwaith eto yn Ysgol Llanbedrgoch. Mae’r ysgol wedi datblygu'r ardal tu allan unwaith eto drwy gael wal ddringo. Mae’r plant wrthi yn dringo pob amser chwarae.

Gala Nofio - Llongyfarchiadau enfawr i’r genethod CA2 aeth i nofio yng Nghala Ysgolion y tymor yma. Bu nofio ardderchog gan Brooke, Enfys, Elin, Hannah, Isla, Ania, Mali, Ela, Keira a gan Sara Mai a gipiodd 2il yn y ras Broga genethod blwyddyn 5! Llongyfarchiadau i chi gyd!

Eisteddfod Môn - Ar ôl llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd aeth ein perfformwyr ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Môn. Diolch i bawb gymerodd rhan, ac i’r rhieni a ddanfonodd y dysgwyr i’r holl eisteddfodau ac i’r rhagbrofion cynnar. Mae diolch ychwanegol i Sarah a Catrin a ddysgodd y parti unsain. Llongyfarchiadau i’r genethod a gipiodd yr ail wobr gyda’r ymgom a da iawn i bob un a gystadlodd.

Roedd croeso mawr i John a ddaeth i'r ysgol ar Ddydd Gwener ar ôl y profion. Roedd pawb wrth ei boddau cael cyfle i blannu a dysgu am flodau gwyllt.

Para Olympaidd - Mae Tom wedi bod yn yr ysgol am dair wythnos yn creu sesiynau ymarfer corf para Olympaidd gyda’r plant. Roedd yn brofiad tra gwahanol ceisio danfon a dal peli heb weld a dibynnu ar gyfarwyddiadau yn unig.

Pen-blwydd Arbennig! Roedd yr ysgol wedi ei addurno gyda balwns a baneri ar y 19eg o Fai. Roedd Mrs Griffiths y Cyfnod Sylfaen yn dathlu pen-blwydd arbennig iawn.

 

Newyddion Tymor Y Gwanwyn

Daeth gymnastwr Olympaidd, sef Harry Owen i ysgol Llanbedrgoch. Yma cafodd pawb hwyl wrth wneud gweithgareddau ffitrwydd, a chafodd Mrs Jones dipyn o ofn pan wnaeth Harry ‘back-flip’ drosti! Dewr iawn Mrs Jones!


Hoffai’r cyngor Masnach Deg diolch yn fawr i’r holl rieni ac aelodau o’r gymuned ddaeth i’r prynhawn coffi. Casglwyd dros £100 wrth werthu teisenni Masnach Deg a oedd wedi eu gwneud gan y plant a Miss Humphreys yn ystod y dydd.


Cafwyd wythnos dra gwahanol o’r 16eg o Fawrth, pan roeddem yn dathlu wythnos Shakespeare. Roedd actio o fri gan y Cyfnod Sylfaen gyda’u drama Breuddwyd Ganol Haf a gall Cyfnod Allweddol 2 gyfrifo drwy ddefnyddio arian Tuduraidd!


Roedd hwyl ar Fawrth y 13eg, Diwrnod Trwy Goch! Roedd Mrs Jones a Miss Humphreys wrthi yn brysur yn peintio gwynebau, casglwyd £110! Diolch yn fawr iawn!


I orffen y tymor cawsom Helfa Wyau. Keira ddarganfod yr wy aur, a daeth Ania a Llion yn gyntaf yn yr helfa.Gwenno Rhys
Rydym yn llongyfarch Mrs Sioned Rhys a’i gwr Aled ar enedigaeth eu merch Gwenno Rhys. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld nhw yn yr ysgol yn fuan.Canu Tsieineaidd

plant

Pob wythnos mae dysgwyr CA2 yn cael gwersi Tsieineaidd gan Lu Shanshan o’r Ganolfan Confucius ym Mangor. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gael cymryd rhan mewn cyngerdd “2 Ddraig” ym Mhrifysgol Bangor yn mis Chwefror.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd